لیست آزمایشگاه‌ها بر اساس آزمایشگاه

آبزی پروری (ونیرو) - دانشکده شیلات و محیط زیست - شماره تماس: 01732424070

آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز - دانشکده تولید گیاهی - شماره تماس: 09371690175

آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست - دانشکده شیلات و محیط زیست - شماره تماس: 01732424070

آزمایشگاه تحقیقات زراعی و گیاهان هرز - دانشکده تولید گیاهی - شماره تماس: 01732437615

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و تحقیقات بذر - دانشکده تولید گیاهی - شماره تماس: 01732437615

آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-1 - دانشکده مهندسی چوب و کاغذ - شماره تماس: 01732424070

آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-2 - دانشکده مهندسی چوب و کاغذ - شماره تماس: 01732220321

آزمایشگاه گروه خمیر وکاغذ - دانشکده مهندسی چوب و کاغذ - شماره تماس: 01732423221

آزمایشگاه ماهی شناسی و هیدروبیولوژی - دانشکده شیلات و محیط زیست - شماره تماس: 01732424070

آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه مرکزی - شماره تماس: 01732440247

آزمایشگاه های جنگلداری - دانشکده علوم جنگل - شماره تماس: 01732424070

آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی - دانشکده تولید گیاهی - شماره تماس: 09372771601

آزمایشگاه های گروه تغذیه دام و طیور - دانشکده علوم دامی - شماره تماس: 01732440093

آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک - دانشکده مهندسی آب وخاک - شماره تماس: 01732426523

آزمایشگاه های گروه فرآوری محصولات شیلاتی - دانشکده شیلات و محیط زیست - شماره تماس: 01732424070

آزمایشگاه های گروه فیزیولوژی، ژنتیک و اصلاح دام - دانشکده علوم دامی - شماره تماس: 01732440093

آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی - دانشکده تولید گیاهی - شماره تماس: 01732437619

آزمایشگاه های گروه مهندسی آب - دانشکده مهندسی آب وخاک - شماره تماس: 01732426436

آزمایشگاههای دانشکده صنایع غذایی - دانشکده صنایع غذایی - شماره تماس: 01732423080

آزمایشگاههای گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل - دانشکده علوم جنگل - شماره تماس: 01732424070

تکثیر و پرورش آبزیان - دانشکده شیلات و محیط زیست - شماره تماس: 01732427040

گروه مدیریت منابع خاک - دانشکده مهندسی آب وخاک - شماره تماس: 01732426523