لیست آزمایشگاه‌ها بر اساس دانشکده

آزمایشگاه مرکزی

واحد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه از سال 1382 فعالیت خود را آغاز کرده است که تحت نظارت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه مدیریت میشود. آزمایشگاه مرکزی محل استقرار دستگاهای اختصاصی می باشد و به کلیه گروهای آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خدمات ارائه می دهد. همچنین در صورتی که سایر سازمان ها، مراکز آموزشی و بخش های صنعتی نیاز به استفاده از دستگاه های این آزمایشگاه را داشته باشند با رعایت آئین نامه های مربوط به آزمایشگاه قادر به استفاده از این امکانات خواهند بود.

دانشکده تولید گیاهی

این دانشکده دارای چهار گروه آموزشی شامل:
-گروه آموزشی زراعت
-گروه آموزشی اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
-گروه آموزشی باغبانی و فضای سبز
-گروه آموزشی گیاه پزشکی

دانشکده صنایع غذایی

این دانشکده مشتمل بر دو گروه آموزشی ذیل میباشد:
-گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی
-گروه آموزشی مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی

دانشکده علوم جنگل

این دانشکده مشتمل بر دو گروه آموزشی ذیل می‌باشد:
-گروه جنگلداری
-گروه جنگلشناسی  و اکولوژی جنگل

دانشکده علوم دامی

این دانشکده مشتمل بر دو گروه آموزشی به شرح ذیل می‌باشد:
-گروه آموزشی تغذیه دام و طیور
-گروه آموزشی فیزیولوژی و ژنتیک و اصلاح دام

دانشکده مهندسی آب وخاک

این دانشکده مشتمل بر سه گروه آموزشی می‌باشد

دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

شامل دو گروه آموزشی ذیل می باشد:
گروه مهندسی و تکنولوژی چوب
گروه خمیر و کاغذ