لیست تجهیزات و خدمات

آب مقطر - کارخانه سازنده: ساخت ایران - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

آب مقطر گیری مرکزی - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس محمد رضا شکوری - آزمایشگاه مرکزی

آب مقطرگیر - کارخانه سازنده: FTWO-501 کره - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

آب مقطرگیری - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

اتاق نوری - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه رفیعی جزی - آزمایشگاههای گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

اتاقک رشد - کارخانه سازنده: نورصنعت فردوس - مسئول: فاطمه رفیعی جزی - آزمایشگاههای گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

اتاقک رشد - کارخانه سازنده: آلمان - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

اتاقک کشت قارچ - کارخانه سازنده: - مسئول: سیده نگین نیک اختر - آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-2

اتاقک کلیما - کارخانه سازنده: ماشین سازی افشار - مسئول: سیده نگین نیک اختر - آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-2

اتو آنالایزر - کارخانه سازنده: SKALAR - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

اتوکجلدال - کارخانه سازنده: SELECTA - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

اتوکلاو - کارخانه سازنده: - مسئول: سیده نگین نیک اختر - آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-2

اتوکلاو - کارخانه سازنده: کاوش و پویا الکتریک - مسئول: سیده نگین نیک اختر - آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-2

اتوکلاو - کارخانه سازنده: ریحان طب - مسئول: فاطمه رفیعی جزی - آزمایشگاههای گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

اتوکلاو - کارخانه سازنده: ریحان طب - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

اتوکلاو - کارخانه سازنده: ایرانیان طب زعیم - مسئول: خانم مهندس زینب گرائیلی - آزمایشگاههای دانشکده صنایع غذایی

اتوکلاو - کارخانه سازنده: ایران تولید - مسئول: خانم مهندس زینب گرائیلی - آزمایشگاههای دانشکده صنایع غذایی

اتوکلاو - کارخانه سازنده: - مسئول: خانم مهندس مینو رستگار - آزمایشگاه مرکزی

اتوکلاو - کارخانه سازنده: ریحان طب/ RT-2 - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

اتوکلاو - کارخانه سازنده: ساراطب ایران - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

اتوکلاو - کارخانه سازنده: Zirbus آلمان - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

اتوکلاو دیجیتال رومیزی - کارخانه سازنده: HSP/25B - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

اسپکتروسکوپی FTIR - کارخانه سازنده: - مسئول: اپراتور قراردادی - آزمایشگاه مرکزی

اسپکتروفتومتر - کارخانه سازنده: analytikJena - مسئول: فاطمه رفیعی جزی - آزمایشگاههای گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

اسپکتروفتومتر - کارخانه سازنده: WPA - مسئول: خانم مهندس مینو رستگار - آزمایشگاه مرکزی

اسپکتروفتومتر - کارخانه سازنده: برایت کانادا - مسئول: مهندس یحیی حسن پور - آزمایشگاه های گروه فیزیولوژی، ژنتیک و اصلاح دام

اسپکتروفتومتر - کارخانه سازنده: Biochrom - مسئول: اصغر نعیمی - آزمایشگاه های گروه فرآوری محصولات شیلاتی

اسپکتروفتومتر - کارخانه سازنده: UNICO/2800UV/VIS - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

اسپکتروفتومتر - کارخانه سازنده: IMPLEN - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

اسپکتروفتومتر VIS - کارخانه سازنده: JENWAY - مسئول: خانم مهندس زینب گرائیلی - آزمایشگاههای دانشکده صنایع غذایی

اسپکتروفتومتر آرایه ای - کارخانه سازنده: شرکت مهندسی الکترون - مسئول: خانم مهندس مینو رستگار - آزمایشگاه مرکزی

اسپکتروفتومترUV/VIS - کارخانه سازنده: PG lnstruments - مسئول: خانم مهندس زینب گرائیلی - آزمایشگاههای دانشکده صنایع غذایی

اسپکتروفوتومتر - کارخانه سازنده: Jenway - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

اسپکتروفوتومتر - کارخانه سازنده: WPA - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

استبیلایزر کوچک - کارخانه سازنده: FARATEL/AVR40 - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

استریو میکروسکوپ - کارخانه سازنده: صنایع اپتیک - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

استریوسکوپ آییینه دار2چشمی - کارخانه سازنده: Ushikata - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

استریوسکوپ جیبی - کارخانه سازنده: - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

استریوسکوپ رومیزی - کارخانه سازنده: - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

استریومیکروسکوپ - کارخانه سازنده: ZSM-100 ایران - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

استریومیکروسکوپ - کارخانه سازنده: المپوس-sz - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

استریومیکروسکوپ - کارخانه سازنده: صاایران-zms100 - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

استریومیکروسکوپ - کارخانه سازنده: Olympussz ژاپن - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

استریومیکروسکوپ - کارخانه سازنده: Wild MSA - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

استومیکر - کارخانه سازنده: Interscience - مسئول: خانم مهندس زینب گرائیلی - آزمایشگاههای دانشکده صنایع غذایی

استیرر - کارخانه سازنده: پرشیاشیمی - مسئول: فاطمه رفیعی جزی - آزمایشگاههای گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

آسیاب - کارخانه سازنده: GLEN CRESTON - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

آسیاب برقی - کارخانه سازنده: ELE - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

آسیاب برقی - کارخانه سازنده: IKA - مسئول: مهندس محمد علی محبوبی فر - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و تحقیقات بذر

آسیاب چکشی - کارخانه سازنده: ایران خودساز - مسئول: مهندس روح الله مستانی - آزمایشگاه های گروه تغذیه دام و طیور

آسیاب سایز کوچک - کارخانه سازنده: IKA آلمان - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

آسیاب سایز متوسط - کارخانه سازنده: IKA آلمان - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

آسیاب صنعتی - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس محمد علی محبوبی فر - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و تحقیقات بذر

اشباع چوب - کارخانه سازنده: - مسئول: سیده نگین نیک اختر - آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-2

اکسترودر - کارخانه سازنده: برنا پارس مهر - مسئول: سیده نگین نیک اختر - آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-2

آکسی فیتون - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

آکواریومها - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر علی جافر - آبزی پروری (ونیرو)

اکومیلک - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس یحیی حسن پور - آزمایشگاه های گروه فیزیولوژی، ژنتیک و اصلاح دام

الایزا ریدر - کارخانه سازنده: SCO - مسئول: خانم مهندس مینو رستگار - آزمایشگاه مرکزی

الایزا ریدر - کارخانه سازنده: Biotech - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

آلتی متر - کارخانه سازنده: LUFFT - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

الکتروفورز - کارخانه سازنده: PARS-EPS-600Z - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

الکتروفورز - کارخانه سازنده: Biostep-Dh10 - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

الکتروفورز عمودی - کارخانه سازنده: - مسئول: خانم مهندس مینو رستگار - آزمایشگاه مرکزی

انکوباتور - کارخانه سازنده: - مسئول: سیده نگین نیک اختر - آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-2

انکوباتور - کارخانه سازنده: آریا طب - مسئول: فاطمه رفیعی جزی - آزمایشگاههای گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

انکوباتور - کارخانه سازنده: زال تجهیز - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

انکوباتور - کارخانه سازنده: MEMMERT - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

انکوباتور - کارخانه سازنده: Memmert - مسئول: مهندس محمد علی محبوبی فر - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و تحقیقات بذر

انکوباتور - کارخانه سازنده: Ecotec - مسئول: مهندس محمد علی محبوبی فر - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و تحقیقات بذر

انکوباتور - کارخانه سازنده: ممرت-آلمان - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

انکوباتور - کارخانه سازنده: پارسیان طب ایران - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

انکوباتور - کارخانه سازنده: رادطب نوین ایران - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

انکوباتور - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس مسعود ملائی - آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست

انکوباتور - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس مسعود ملائی - آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست

انکوباتور معمولی - کارخانه سازنده: SANA - مسئول: فاطمه رفیعی جزی - آزمایشگاههای گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

انکوباتور هیبریداسیون - کارخانه سازنده: GFL آلمان - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

انکوباتور یخچال دار - کارخانه سازنده: رادطب نوین - مسئول: فاطمه رفیعی جزی - آزمایشگاههای گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

انکوباتور یخچالدار - کارخانه سازنده: memmert - مسئول: اصغر نعیمی - آزمایشگاه های گروه فرآوری محصولات شیلاتی

انکوباتور یخچالدار - کارخانه سازنده: رادطب نوین - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

انکوباتور یخچالدار - کارخانه سازنده: MEMMERT/ ICP600 - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

اولتراسونیک هموژنایزر - کارخانه سازنده: شرکت توسعه فناوری مافوق صوت - مسئول: خانم مهندس مینو رستگار - آزمایشگاه مرکزی

آون - کارخانه سازنده: - مسئول: سیده نگین نیک اختر - آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-2

آون - کارخانه سازنده: ایران خودساز - مسئول: فاطمه رفیعی جزی - آزمایشگاههای گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

آون - کارخانه سازنده: MEMMERT - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

آون - کارخانه سازنده: MEMMERT - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

آون - کارخانه سازنده: SANA/SL-908 - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

آون - کارخانه سازنده: - مسئول: خانم مهندس مینو رستگار - آزمایشگاه مرکزی

آون - کارخانه سازنده: تژ فن - مسئول: مهندس روح الله مستانی - آزمایشگاه های گروه تغذیه دام و طیور

آون - کارخانه سازنده: Memmert - مسئول: مهندس محمد علی محبوبی فر - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و تحقیقات بذر

آون - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

آون - کارخانه سازنده: Laboven - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

آون - کارخانه سازنده: شفا-ایران - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

آون - کارخانه سازنده: ELE - مسئول: احمد عزیزی - آزمایشگاه های گروه مهندسی آب

آون خلاء - کارخانه سازنده: Binder - مسئول: مهندس روح الله مستانی - آزمایشگاه های گروه تغذیه دام و طیور

آون رومیزی - کارخانه سازنده: EHRET/TK-2 - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

آون رومیزی - کارخانه سازنده: فن آزماگستر/BM55 - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

ایرجت - کارخانه سازنده: هیرکان سرماسازان-ایران - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

باسکول آویز5تنی - کارخانه سازنده: - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

بافت سنج - کارخانه سازنده: Stable micro system - مسئول: خانم مهندس زینب گرائیلی - آزمایشگاههای دانشکده صنایع غذایی

بافت سنج - کارخانه سازنده: BROOKFILED - مسئول: اصغر نعیمی - آزمایشگاه های گروه فرآوری محصولات شیلاتی

برش مستقیم - کارخانه سازنده: تک آزما - مسئول: احمد عزیزی - آزمایشگاه های گروه مهندسی آب

بمب کالریمتر - کارخانه سازنده: Parr 1356 - مسئول: مهندس روح الله مستانی - آزمایشگاه های گروه تغذیه دام و طیور

بن ماری - کارخانه سازنده: SHIN SAENG - مسئول: فاطمه رفیعی جزی - آزمایشگاههای گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

بن ماری - کارخانه سازنده: - مسئول: خانم مهندس مینو رستگار - آزمایشگاه مرکزی

بن ماری - کارخانه سازنده: Memmert - مسئول: مهندس محمد علی محبوبی فر - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و تحقیقات بذر

بن ماری - کارخانه سازنده: بهداد - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

بن ماری - کارخانه سازنده: MEMMERT - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

بن ماری - کارخانه سازنده: GEL - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

بنی کولار - کارخانه سازنده: صا ایران - مسئول: مهندس محمد علی محبوبی فر - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و تحقیقات بذر

بورت دیجیتال - کارخانه سازنده: BRAND آلمان - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

بورت معمولی - کارخانه سازنده: شات دوران - آلمان - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

بینوکولار - کارخانه سازنده: ZSM-100 - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

بینوکولار دوربین دار - کارخانه سازنده: SUNNY - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

بینیکولار - کارخانه سازنده: صاایران - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

بینیکولار - کارخانه سازنده: صاایران - مسئول: فاطمه رفیعی جزی - آزمایشگاههای گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

پالایشگر - کارخانه سازنده: HAMARNORWAY - مسئول: صدیقه حسین خانی - آزمایشگاه گروه خمیر وکاغذ

پایه عصاره گیر - کارخانه سازنده: ساخت ایران - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

پرس پلاست - کارخانه سازنده: سپهر الکتریک - مسئول: مهندس روح الله مستانی - آزمایشگاه های گروه تغذیه دام و طیور

پرس گرم - کارخانه سازنده: OTT - مسئول: سیده نگین نیک اختر - آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-2

پرس گرم - کارخانه سازنده: رنجبر - مسئول: سیده نگین نیک اختر - آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-2

پلاروگراف - کارخانه سازنده: Metrohm - مسئول: خانم مهندس مینو رستگار - آزمایشگاه مرکزی

پلانیمتر - کارخانه سازنده: - مسئول: احمد عزیزی - آزمایشگاه های گروه مهندسی آب

پلانیمتردیجیتالی - کارخانه سازنده: Ushikata - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

پمپ خلا, - کارخانه سازنده: GB - مسئول: صدیقه حسین خانی - آزمایشگاه گروه خمیر وکاغذ

پمپ خلاء - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

پمپهای هواده - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر علی جافر - آبزی پروری (ونیرو)

پوار اتوماتیک - کارخانه سازنده: شات دوران - آلمان - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

پوشش دهی کاغذ - کارخانه سازنده: PTA - مسئول: صدیقه حسین خانی - آزمایشگاه گروه خمیر وکاغذ

پی اچ متر - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس مسعود ملائی - آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست

پی سی آر - کارخانه سازنده: PEQSTAR آمریکا - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

پی سی آر - کارخانه سازنده: آرمین طب ایران - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

تانک ازت - کارخانه سازنده: آلمان - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

تانک ازت 45 لیتری - کارخانه سازنده: AVR 40 - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

تانک ازت مایع 35 لیتری - کارخانه سازنده: ET-35/MVE - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

تانک زهکشی - کارخانه سازنده: کارگاه بیدکی - مسئول: احمد عزیزی - آزمایشگاه های گروه مهندسی آب

تبخیر کننده چرخان - کارخانه سازنده: IKA - مسئول: اصغر نعیمی - آزمایشگاه های گروه فرآوری محصولات شیلاتی

تحکیم - کارخانه سازنده: تک آزما - مسئول: احمد عزیزی - آزمایشگاه های گروه مهندسی آب

ترازو - کارخانه سازنده: ACCULA/V-200 - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

ترازو - کارخانه سازنده: SARTORIOUS - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

ترازو - کارخانه سازنده: AND - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

ترازو 01/. گرم - کارخانه سازنده: AND - مسئول: احمد عزیزی - آزمایشگاه های گروه مهندسی آب

ترازو 1/. گرم - کارخانه سازنده: AND - مسئول: احمد عزیزی - آزمایشگاه های گروه مهندسی آب

ترازو 20 کیلو دیجیتال - کارخانه سازنده: - مسئول: احمد عزیزی - آزمایشگاه های گروه مهندسی آب

ترازو دو کفه ای - کارخانه سازنده: OHAUS - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

ترازو دیجیتال - کارخانه سازنده: SARTERIUS - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

ترازو دیجیتال - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

ترازو دیجیتال 0/01 - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس مسعود ملائی - آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست

ترازو دیجیتال 0/01 - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس مسعود ملائی - آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست

ترازوی 0/001 گرم - کارخانه سازنده: AND - مسئول: فاطمه رفیعی جزی - آزمایشگاههای گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

ترازوی دیجیتال - کارخانه سازنده: Pioneer - مسئول: مهندس محمد علی محبوبی فر - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و تحقیقات بذر

ترازوی دیجیتال - کارخانه سازنده: Ek-200 - مسئول: مهندس محمد علی محبوبی فر - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و تحقیقات بذر

ترازوی دیجیتال حساس( سه صفر) - کارخانه سازنده: KERN/D-72336 - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

ترازوی دیجیتال حساس( سه صفر) - کارخانه سازنده: KERN/D-72336 - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

ترازیاب - کارخانه سازنده: نیوو - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

تراکم 4 و 6 اینچ - کارخانه سازنده: تک آزما - مسئول: احمد عزیزی - آزمایشگاه های گروه مهندسی آب

ترموسایکلر - کارخانه سازنده: PEQLAB/GMBH - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

ترموسایکلر - کارخانه سازنده: SENS/UEST LABCYCLER - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

تست خواص نوری کاغذ - کارخانه سازنده: FRANK PTI - مسئول: صدیقه حسین خانی - آزمایشگاه گروه خمیر وکاغذ

تست مقاومت به عبور هوا - کارخانه سازنده: - مسئول: صدیقه حسین خانی - آزمایشگاه گروه خمیر وکاغذ

تست مکانیکی cometech - کارخانه سازنده: cometech تایوان - مسئول: سیده نگین نیک اختر - آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-2

تست مکانیکی Zwick-roll - کارخانه سازنده: Zwick-roll آلمان - مسئول: سیده نگین نیک اختر - آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-2

تقطیر کلدال - کارخانه سازنده: Gerhardt - مسئول: اصغر نعیمی - آزمایشگاه های گروه فرآوری محصولات شیلاتی

تک محوری - کارخانه سازنده: - مسئول: احمد عزیزی - آزمایشگاه های گروه مهندسی آب

جذب اتمی - کارخانه سازنده: UNICAM - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

جرثقیل دستی زنجیری - کارخانه سازنده: - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

چرخ گوشت - کارخانه سازنده: پولاد غرب-ایران - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

حمام التراسونیک - کارخانه سازنده: PARSONIC 2600S - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

حمام اولتراسونیک - کارخانه سازنده: - مسئول: خانم مهندس مینو رستگار - آزمایشگاه مرکزی

حمام جوش - کارخانه سازنده: ساخت ایران - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

حمام جوش - کارخانه سازنده: JULABO/SW23 - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

حمام جوش - کارخانه سازنده: پات آریا - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

خردکن چکشی - کارخانه سازنده: - مسئول: سیده نگین نیک اختر - آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-2

خط کش دوبازو - کارخانه سازنده: Haglof - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

دایجستر - کارخانه سازنده: pti - مسئول: صدیقه حسین خانی - آزمایشگاه گروه خمیر وکاغذ

دستگاه برش - کارخانه سازنده: IR GEO - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

دستگاه پلت زن(چرخ گوشت) - کارخانه سازنده: parses - مسئول: دکتر علی جافر - آبزی پروری (ونیرو)

دستگاه پولیش - کارخانه سازنده: IR GEO - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

دستگاه تعیین افت در شبکه - کارخانه سازنده: سپهر کرمان - مسئول: احمد عزیزی - آزمایشگاه های گروه مهندسی آب

دستگاه سرریزها - کارخانه سازنده: - مسئول: احمد عزیزی - آزمایشگاه های گروه مهندسی آب

دستگاه2پایه نگهدارنده جرثقیل - کارخانه سازنده: - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

دسیکاتور - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

دفیبراتور - کارخانه سازنده: فرآوری قومس - مسئول: سیده نگین نیک اختر - آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-2

دفیبراتور - کارخانه سازنده: فراوری قومس - مسئول: صدیقه حسین خانی - آزمایشگاه گروه خمیر وکاغذ

دماسنج دیجیتال - کارخانه سازنده: Biotemp - مسئول: مهندس محمد علی محبوبی فر - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و تحقیقات بذر

دوربین تئودولیت - کارخانه سازنده: سوکیشا - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

دوربین عکاسی کانن - کارخانه سازنده: کانن - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

دوربین میکروسکوپ - کارخانه سازنده: صا ایران - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

دیس پنسر - کارخانه سازنده: Seripettor - مسئول: مهندس روح الله مستانی - آزمایشگاه های گروه تغذیه دام و طیور

دیگ بخار - کارخانه سازنده: پرشین بویلر - مسئول: سیده نگین نیک اختر - آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-2

رطوبت سنج - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس محمد علی محبوبی فر - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و تحقیقات بذر

رفرکتومتر دستی - کارخانه سازنده: بلژیک - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

رفرکتومتر دیجیتال - کارخانه سازنده: ABBE- بلژیک - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

رلاسکوب - کارخانه سازنده: - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

رنگ سنج - کارخانه سازنده: Lovibond - مسئول: اصغر نعیمی - آزمایشگاه های گروه فرآوری محصولات شیلاتی

روتاتور - کارخانه سازنده: IDEAL PARRS ایران - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

روتاری اواپراتور - کارخانه سازنده: IKA- آلمان - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

روتور - کارخانه سازنده: ساراطب-ایران - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

رئال تایم PCR - کارخانه سازنده: BIO-RAD/IQ5 - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

زاویه یاب TM6 - کارخانه سازنده: شرکت سوکیشا - مسئول: احمد عزیزی - آزمایشگاه های گروه مهندسی آب

ژرمیناتور - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه رفیعی جزی - آزمایشگاههای گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

ژرمیناتور - کارخانه سازنده: بایندر-آلمان - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

ژرمیناتور - کارخانه سازنده: ایران خودساز-IKHRH - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

ژل اسکن - کارخانه سازنده: آلمان - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

ژل داک - کارخانه سازنده: کیاژن - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: HERMLE - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: RST - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: ساخت ایران - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: HERMLE - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: HERMLE - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: DTAP/T32 - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: 1DTAP/RST-T16 - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: hanil - مسئول: خانم مهندس زینب گرائیلی - آزمایشگاههای دانشکده صنایع غذایی

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: Hermle - مسئول: مهندس یحیی حسن پور - آزمایشگاه های گروه فیزیولوژی، ژنتیک و اصلاح دام

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: HERMAL/Z300 - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: SIGMA/1-14 - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: Hermle -آلمان - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: Hettich - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: Shaker - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس مسعود ملائی - آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست

سانتریفیوژ 4000 دور - کارخانه سازنده: سهندطب آزما - مسئول: فاطمه رفیعی جزی - آزمایشگاههای گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

سانتریفیوژ کوچک - کارخانه سازنده: SIGMA/1-14 - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

سانتریفیوژ کوچک معمولی - کارخانه سازنده: SIGMA/1-13 - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

سانتریفیوژ یخچالدار - کارخانه سازنده: Sigma - مسئول: خانم مهندس مینو رستگار - آزمایشگاه مرکزی

سانتریفیوژ یخچالدار - کارخانه سازنده: Hermle - مسئول: مهندس یحیی حسن پور - آزمایشگاه های گروه فیزیولوژی، ژنتیک و اصلاح دام

سانتریفیوژ یخچالدار بزرگ - کارخانه سازنده: SIGMA/2-16PK - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

سانتریفیوژ یخچالدارکوچک - کارخانه سازنده: SIGMA - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

سطح برگ سنج - کارخانه سازنده: Delta-T Devices - مسئول: مهندس محمد علی محبوبی فر - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و تحقیقات بذر

سفتی سنج - کارخانه سازنده: FT 327- ایتالیا - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

سمپاش استوانه ای - کارخانه سازنده: Hudson چین - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

سمپاش استوانه ای - کارخانه سازنده: مهتابی ایران - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

سمپاش پشتی موتوری - کارخانه سازنده: Honda ژاپن - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

سمپاش پشتی موتوری - کارخانه سازنده: Solo - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

سمپاش دستی - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

سمپاش فرغونی - کارخانه سازنده: Honda ژاپن - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

سمپاش کتابی - کارخانه سازنده: Farmato - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

سمپاش کتابی - کارخانه سازنده: Korean کره - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

سمپلر - کارخانه سازنده: Brand - مسئول: مهندس محمد علی محبوبی فر - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و تحقیقات بذر

سمپلر - کارخانه سازنده: آلمان - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

سوکسله - کارخانه سازنده: - مسئول: خانم مهندس مینو رستگار - آزمایشگاه مرکزی

سوکسله - کارخانه سازنده: Behr - مسئول: مهندس روح الله مستانی - آزمایشگاه های گروه تغذیه دام و طیور

سوکسله - کارخانه سازنده: Gerhardt - مسئول: اصغر نعیمی - آزمایشگاه های گروه فرآوری محصولات شیلاتی

سوکسله - کارخانه سازنده: شات دوران - آلمان - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

شوف بالن - کارخانه سازنده: شات دوران - آلمان - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

شیب سنج - کارخانه سازنده: سوئیس - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

شیب سنج - کارخانه سازنده: SUUNTO - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

شیکر - کارخانه سازنده: پدیده نوژن پارس - مسئول: فاطمه رفیعی جزی - آزمایشگاههای گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

شیکر - کارخانه سازنده: GFL3006 - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

شیکر - کارخانه سازنده: GERHARDT - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

شیکر - کارخانه سازنده: دانشگاه گرکان - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

شیکر - کارخانه سازنده: - مسئول: خانم مهندس مینو رستگار - آزمایشگاه مرکزی

شیکر - کارخانه سازنده: Gerhardt - مسئول: اصغر نعیمی - آزمایشگاه های گروه فرآوری محصولات شیلاتی

شیکر - کارخانه سازنده: ROTATOR/2002 - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

شیکر - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس مسعود ملائی - آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست

شیکر - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس مسعود ملائی - آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست

شیکر - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس مسعود ملائی - آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست

شیکر - کارخانه سازنده: تک آزما - مسئول: احمد عزیزی - آزمایشگاه های گروه مهندسی آب

شیکر انکوباتور - کارخانه سازنده: نورصنعت فردوس - مسئول: فاطمه رفیعی جزی - آزمایشگاههای گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

شیکر انکوباتور - کارخانه سازنده: ژال تجهیز - مسئول: مهندس محمد علی محبوبی فر - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و تحقیقات بذر

شیکر انکوباتور - کارخانه سازنده: IKA - مسئول: اصغر نعیمی - آزمایشگاه های گروه فرآوری محصولات شیلاتی

شیکر رفت و برگشتی - کارخانه سازنده: GFL/3018 - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

شیکر لوله - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس مسعود ملائی - آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست

شیکرمعمولی - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

عدد رینولدز - کارخانه سازنده: سپهر کرمان - مسئول: احمد عزیزی - آزمایشگاه های گروه مهندسی آب

عصاره گیر خاک با پمپ خلا - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس محمد طاهری - آزمایشگاه تحقیقات زراعی و گیاهان هرز

فایبر تک - کارخانه سازنده: Foss - مسئول: مهندس روح الله مستانی - آزمایشگاه های گروه تغذیه دام و طیور

فریز درایر - کارخانه سازنده: اپرن-کره جنوبی - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

فریزدرایر - کارخانه سازنده: Christ - مسئول: اصغر نعیمی - آزمایشگاه های گروه فرآوری محصولات شیلاتی

فریزر - کارخانه سازنده: BLOMBERG آلمان - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

فریزر - کارخانه سازنده: Whirlpool - مسئول: دکتر علی جافر - آبزی پروری (ونیرو)

فریزر - کارخانه سازنده: پارس-ایران - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

فریزر 20- - کارخانه سازنده: ALTUS - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

فریزر 20- درجه - کارخانه سازنده: سامسونگ - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

فریزر 20- درجه ایستاده - کارخانه سازنده: الکترواستیل/ ESF.23 - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

فریزر 20- درجه ایستاده - کارخانه سازنده: SUMSONG/ 450 - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

فریزر 80- - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

فریزر 80- درجه ایستاده - کارخانه سازنده: ARCTICO BY DAIRY - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

فریزر ایستاده 30- درجه - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

فریزر درایر - کارخانه سازنده: Operon - مسئول: خانم مهندس زینب گرائیلی - آزمایشگاههای دانشکده صنایع غذایی

فریزر درایر - کارخانه سازنده: Christ - مسئول: اپراتور قراردادی - آزمایشگاه مرکزی

فریزر16- - کارخانه سازنده: ISUN - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

فریزر80- درجه صندوقی - کارخانه سازنده: GFL آلمان - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

فلوتیشن - کارخانه سازنده: - مسئول: صدیقه حسین خانی - آزمایشگاه گروه خمیر وکاغذ

فلورسانس متر - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس محمد علی محبوبی فر - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و تحقیقات بذر

فلیم فتومتر - کارخانه سازنده: JENWAY - مسئول: فاطمه رفیعی جزی - آزمایشگاههای گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

فلیم فتومتر - کارخانه سازنده: Jenway - مسئول: مهندس محمد علی محبوبی فر - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و تحقیقات بذر

فلیم فتومتری - کارخانه سازنده: PFP7- انگلستان - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

فیتوترون - کارخانه سازنده: BINDER/ BWF 720 - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

فیلم فوتومتر - کارخانه سازنده: JENWAY - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

قطبنما - کارخانه سازنده: SUUNTO - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

قیف بوخنر - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

كالیپر - کارخانه سازنده: طوبی - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

کاغذ ساز دستی - کارخانه سازنده: PTI - مسئول: صدیقه حسین خانی - آزمایشگاه گروه خمیر وکاغذ

کانالهای تحقیقاتی 40، 60 و 100 سانتیمتر - کارخانه سازنده: کارگاه بیدگی - مسئول: احمد عزیزی - آزمایشگاه های گروه مهندسی آب

کجلدال - کارخانه سازنده: OMNILAB - مسئول: فاطمه رفیعی جزی - آزمایشگاههای گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

کجلدال - کارخانه سازنده: Behr labor - مسئول: خانم مهندس مینو رستگار - آزمایشگاه مرکزی

کجلدال-تیتراسیون - کارخانه سازنده: Gerhardt - مسئول: مهندس محمد طاهری - آزمایشگاه تحقیقات زراعی و گیاهان هرز

کلروفیل متر - کارخانه سازنده: SPAD 520 - ژاپن - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

کلریمتر - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

کلونجر - کارخانه سازنده: شات دوران - آلمان - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

کوره - کارخانه سازنده: ایران خودساز - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

کوره - کارخانه سازنده: LENTON - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

کوره الکتریکی - کارخانه سازنده: Excition - مسئول: مهندس روح الله مستانی - آزمایشگاه های گروه تغذیه دام و طیور

کوره الکتریکی - کارخانه سازنده: Nabertherm - مسئول: اصغر نعیمی - آزمایشگاه های گروه فرآوری محصولات شیلاتی

کوره الکتریکی - کارخانه سازنده: Exciton - مسئول: مهندس محمد علی محبوبی فر - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و تحقیقات بذر

کوره چوب خشک کنی - کارخانه سازنده: ماشین سازی افشار - مسئول: سیده نگین نیک اختر - آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-2

گرم کن - کارخانه سازنده: ایران خودساز ایران - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

لامینارفلو عمودی - کارخانه سازنده: JAlTajhiz - مسئول: فاطمه رفیعی جزی - آزمایشگاههای گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

لوپ - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس مسعود ملائی - آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست

لوپ - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس مسعود ملائی - آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست

لوپ - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس مسعود ملائی - آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست

ماکروفر - کارخانه سازنده: LG - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

ماکرووویو - کارخانه سازنده: SANYO/EM-G4753 - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

ماکروویو - کارخانه سازنده: Samsung کره جنوبی - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

مترلیزری - کارخانه سازنده: Leica - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

مخازن فایبر گلاس - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر علی جافر - آبزی پروری (ونیرو)

مخلوط کن - کارخانه سازنده: SUNNY - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

مخلوط کن - کارخانه سازنده: NOWAKE - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

مقاومت به ضربه - کارخانه سازنده: آلمان Schenk - مسئول: سیده نگین نیک اختر - آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-2

مگنت هیتر - کارخانه سازنده: IKA-آلمان - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

منشور - کارخانه سازنده: - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

مولینه پروانه ای - کارخانه سازنده: ELE - مسئول: احمد عزیزی - آزمایشگاه های گروه مهندسی آب

میزنور50×70 - کارخانه سازنده: - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

میکروتوم - کارخانه سازنده: شرکت دید سبز - مسئول: خانم مهندس مینو رستگار - آزمایشگاه مرکزی

میکروتوم - کارخانه سازنده: آلمان - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

میکروسانتریفیوژ - کارخانه سازنده: Biofuge - مسئول: فاطمه رفیعی جزی - آزمایشگاههای گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

میکروسکوپ - کارخانه سازنده: صا ایران - مسئول: احمد رضا رضا نژاد - آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-1

میکروسکوپ - کارخانه سازنده: صاایران - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

میکروسکوپ - کارخانه سازنده: صاایران - مسئول: مهندس علیرضا کشیری - آزمایشگاه ماهی شناسی و هیدروبیولوژی

میکروسکوپ - کارخانه سازنده: صا ایران - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

میکروسکوپ - کارخانه سازنده: Nikon ژاپن - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

میکروسکوپ - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس مسعود ملائی - آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست

میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM - کارخانه سازنده: pemtron - مسئول: اپراتور قراردادی - آزمایشگاه مرکزی

میکروسکوپ اینورت - کارخانه سازنده: CETI - مسئول: مهندس علیرضا کشیری - آزمایشگاه ماهی شناسی و هیدروبیولوژی

میکروسکوپ- اینورت دوربین دار - کارخانه سازنده: LABOMED - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

میکروسکوپ بیولوژی - کارخانه سازنده: JENEREL - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

میکروسکوپ پلاریزان - کارخانه سازنده: EUROMEX - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

میکروسکوپ نوری - کارخانه سازنده: NIKON ژاپن - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

میکروسکوپ نیروی اتمی AFM - کارخانه سازنده: شرکت آرا پژوهش - مسئول: اپراتور قراردادی - آزمایشگاه مرکزی

میکروفیوژ - کارخانه سازنده: MFP-3500 - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

میکرومتر - کارخانه سازنده: PTA - مسئول: صدیقه حسین خانی - آزمایشگاه گروه خمیر وکاغذ

نوارقطرسنج - کارخانه سازنده: - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

نورسنج - کارخانه سازنده: TPS - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

هات پلیت - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

هات پلیت - کارخانه سازنده: - مسئول: خانم مهندس مینو رستگار - آزمایشگاه مرکزی

هات پلیت - کارخانه سازنده: LABNET(ACCABLOCKTM) - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

هضم - کارخانه سازنده: SKALAR - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

هضم کلدال - کارخانه سازنده: Gerhardt - مسئول: اصغر نعیمی - آزمایشگاه های گروه فرآوری محصولات شیلاتی

همزن لوله - کارخانه سازنده: IKA/MS3 BASIC - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

همزن مغناطیسی - کارخانه سازنده: ساخت ایران - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

همزن مغناطیسی - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

همزن مغناطیسی - کارخانه سازنده: فاطر الکتریک ایران - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

همزن مغناطیسی (استیرر) - کارخانه سازنده: IKA - مسئول: مهندس سیدرضا خالقی - تکثیر و پرورش آبزیان

هموژنایزر - کارخانه سازنده: heidolph - مسئول: خانم مهندس زینب گرائیلی - آزمایشگاههای دانشکده صنایع غذایی

هموژنایزر - کارخانه سازنده: IKA - مسئول: اصغر نعیمی - آزمایشگاه های گروه فرآوری محصولات شیلاتی

هوازدگی مصنوعی - کارخانه سازنده: - مسئول: سیده نگین نیک اختر - آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-2

هود شیمیایی - کارخانه سازنده: مارون کار - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

هود شیمیایی - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

هود شیمیایی - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

هود شیمیایی - کارخانه سازنده: ژال تجهیز ایران - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

هود لامینار - کارخانه سازنده: ژال تجهیز - مسئول: سیده نگین نیک اختر - آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-2

هود لامینار - کارخانه سازنده: JAL TAJHIZ - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

هود لامینار فلو - کارخانه سازنده: JTLHC1/TURKAS - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

هود لامینار فلو - کارخانه سازنده: ژال تجهیز/ JTLHC1 - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

هود میکروبی - کارخانه سازنده: به آزماگستر - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

هودلامینار - کارخانه سازنده: به آزماگستر - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

هیت پلات (مگنت) - کارخانه سازنده: DRAGON LAB/MSH-PRO - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

هیتر - کارخانه سازنده: ساخت ایران - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

هیتر - کارخانه سازنده: فاطر - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

هیتر - کارخانه سازنده: IKA - مسئول: مهندس محمد علی محبوبی فر - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و تحقیقات بذر

هیتر - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس مسعود ملائی - آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست

هیترمغناطیسی - کارخانه سازنده: IKA آلمان - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

هیترمگنت دار - کارخانه سازنده: IKA آلمان - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

ورتکس - کارخانه سازنده: شات دوران - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

ورتکس - کارخانه سازنده: شات دوران - آلمان - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

ورتکس - کارخانه سازنده: DRAGON LAB - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

ورتکس - کارخانه سازنده: LABNET/SO 200 - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

ولی بیتر - کارخانه سازنده: sabri - مسئول: صدیقه حسین خانی - آزمایشگاه گروه خمیر وکاغذ

ویسکومتر - کارخانه سازنده: BROOK FIELD - مسئول: خانم مهندس زینب گرائیلی - آزمایشگاههای دانشکده صنایع غذایی

یخچال - کارخانه سازنده: HISENCE چین - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

یخچال - کارخانه سازنده: پارس - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

یخچال - کارخانه سازنده: BLOMBERG - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

یخچال - کارخانه سازنده: Whirlpool - مسئول: دکتر علی جافر - آبزی پروری (ونیرو)

یخچال - کارخانه سازنده: پارس - مسئول: مهندس محمد علی محبوبی فر - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و تحقیقات بذر

یخچال - کارخانه سازنده: ایران - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

یخچال - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

یخچال - کارخانه سازنده: Philver ایران - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

یخچال ایستاده - کارخانه سازنده: الکترواستیل/ ESR.23 - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

یخچال ایستاده - کارخانه سازنده: آزمایش - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

یخچال فریزر - کارخانه سازنده: اسنوا - مسئول: محمد زمان علاءالدین - آزمایشگاه های گروه حاصلخیزی و بیولوژی خاک

یخچال فریزر - کارخانه سازنده: Hisense - مسئول: دکتر علی جافر - آبزی پروری (ونیرو)

یخچال فریزر - کارخانه سازنده: ALTA CLASS 2.2 - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

یخچال فریزر - کارخانه سازنده: امرسان - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

یخچال- فریزر معمولی - کارخانه سازنده: سامسونگ - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

یخچال ویترینی بزرگ برای تکثیرماهی - کارخانه سازنده: صنایع گلستان - مسئول: دکتر علی جافر - آبزی پروری (ونیرو)

یخچال ویترینی4 درب - کارخانه سازنده: الکتروامین - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

یخچال-فریزر 20- درجه ایستاده - کارخانه سازنده: سامسونگ - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

یخساز - کارخانه سازنده: ZIEGRA - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

ATR - کارخانه سازنده: - مسئول: اپراتور قراردادی - آزمایشگاه مرکزی

Autoclave - کارخانه سازنده: Tecno-Gaz - مسئول: مهندس سیدرضا خالقی - تکثیر و پرورش آبزیان

Avon - کارخانه سازنده: Binder - مسئول: مهندس سیدرضا خالقی - تکثیر و پرورش آبزیان

Burest tester - کارخانه سازنده: FRANK PTI - مسئول: صدیقه حسین خانی - آزمایشگاه گروه خمیر وکاغذ

Centrifuge RT - کارخانه سازنده: eppendorf - مسئول: مهندس سیدرضا خالقی - تکثیر و پرورش آبزیان

COBB TESTER - کارخانه سازنده: PTA - مسئول: صدیقه حسین خانی - آزمایشگاه گروه خمیر وکاغذ

DGPS - کارخانه سازنده: - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

Digital Scale - کارخانه سازنده: Sartorius - مسئول: مهندس سیدرضا خالقی - تکثیر و پرورش آبزیان

ec متر - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس محمد علی محبوبی فر - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و تحقیقات بذر

EC متر - کارخانه سازنده: شرکت CLEAN تایوان - مسئول: احمد عزیزی - آزمایشگاه های گروه مهندسی آب

Electrophoresis Tank PROTEAN ІІ xi cell - کارخانه سازنده: Bio Rad - مسئول: مهندس سیدرضا خالقی - تکثیر و پرورش آبزیان

GC - کارخانه سازنده: شرکت طیف گستر فراز - مسئول: خانم مهندس مینو رستگار - آزمایشگاه مرکزی

GPS - کارخانه سازنده: گارمین - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

GPS - کارخانه سازنده: گارمین - مسئول: سید رضا عقیلی - آزمایشگاه های جنگلداری

hplc - کارخانه سازنده: Hitachi - مسئول: خانم مهندس مینو رستگار - آزمایشگاه مرکزی

IEF - کارخانه سازنده: GEHEAL THCARE - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

minus 80 Freezer - کارخانه سازنده: dr.DAIREI - مسئول: مهندس سیدرضا خالقی - تکثیر و پرورش آبزیان

Nitrogen Tank - کارخانه سازنده: MVE-Minnesota - مسئول: مهندس سیدرضا خالقی - تکثیر و پرورش آبزیان

PCR - کارخانه سازنده: BIO RAD - مسئول: خانم مهندس مینو رستگار - آزمایشگاه مرکزی

PCR - کارخانه سازنده: ASTEC - مسئول: مهندس حمید رضا کلاتی - آزمایشگاه های گروه گیاهپزشکی

ph متر - کارخانه سازنده: - مسئول: خانم مهندس مینو رستگار - آزمایشگاه مرکزی

pH متر - کارخانه سازنده: SANA - مسئول: دکتر محمد عجمی - گروه مدیریت منابع خاک

pH متر - کارخانه سازنده: شرکت CLEAN تایوان - مسئول: احمد عزیزی - آزمایشگاه های گروه مهندسی آب

PH متر - کارخانه سازنده: AD100 رومانی - مسئول: مهندس صادق آتشی - آزمایشگا های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

PHمتر - کارخانه سازنده: EUTECH/PH510 - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

Schenk - کارخانه سازنده: آلمانSchenk - مسئول: سیده نگین نیک اختر - آزمایشگاه گروه تکنولوژی ومهندسی چوب-2

Shaker - کارخانه سازنده: GFL - مسئول: مهندس سیدرضا خالقی - تکثیر و پرورش آبزیان

SOMERVILLE - کارخانه سازنده: PTI - مسئول: صدیقه حسین خانی - آزمایشگاه گروه خمیر وکاغذ

Tear tester - کارخانه سازنده: FRANK - مسئول: صدیقه حسین خانی - آزمایشگاه گروه خمیر وکاغذ

Termal Cycle, PCR - کارخانه سازنده: Bio Rad - مسئول: مهندس سیدرضا خالقی - تکثیر و پرورش آبزیان

Thermo Mixer - کارخانه سازنده: eppendorf - مسئول: مهندس سیدرضا خالقی - تکثیر و پرورش آبزیان

UPS - کارخانه سازنده: FARATEL/SBC9642 - مسئول: مهندس جلال الدین رائی - آزمایشگاه های گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی